سبحان دارو

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 76,500 M3/hr
  • یک دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 497.7 MBH