دانشگاه آزاد کرمان

  • پنج دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف