شرکت پارت پلاستيک

  • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 244 تن