دانشگاه آزاد مشهد

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی 20,400 M3/hr