شرکت پانا چوب

  • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 60 تن
  • يک دستگاه برج خنک كننده: 85 تن
  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 9,417 M3/hr
  • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 30 تن