شرکت رزین و چسب شمال

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی كل: 136,000 M3/hr
  • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 150 تن
  • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 9000 تن