دانشگاه بين المللی چابهار

  • چهار دستگاه پكيج و دو دستگاه کدانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل: 130 تن