شرکت گوهر فام

  • یک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 185 Ton