صنایع مهام پارچین

  • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت:  700 تن