شرکت دژ ساروج

  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی: 51,000 M3/hr