دانشگاه فردوسی مشهد

  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 155 تن