شرکت بهسازی صنایع چوب ایران

  • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 30,600 M3/hr