شرکت توسعه عمران پرشیا ( مجتمع تجاری راگا )

  • شش دستگاه هوارسان با ظرفیت هوادهی مختلف