صنعت پايه فارس

  • دو دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف