شرکت فزآیند

  • یک دستگاه هوارسان با رطوبت زن به ظرفیت: 145,000 M3/hr