شركت يزد گل

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 5,950 M3/hr