شرکت روئين سازتوس

  • دو دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: M3/hr 34,000