شرکت مهندسی کینو

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 35,000 M3/hr