بيمارستان جم

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 600 تن
  • یک دستگاه هوارسان