بيمارستان آسيا

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 5,100 M3/hr