بيمارستان رسالت

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف