بیمارستان آریا

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 21,000 M3/hr