بيمارستان مفيد

  • يک دستگاه هواساز هايژنيك به ظرفیت: M³/Hr 37,376
  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
  • فن کویل با ظرفیت هوادهی: 300 cfm