بیمارستان طرفه

  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف