بیمارستان قلب شفای گلستان

  • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف