بیمارستان قشم

  • 21 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف
  • چهار دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 380 تن