مرکز قلب و عروق شهید رجایی

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 22,000 M³/hr
  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف