بیمارستان 220 تختخوابی بروجن

  • 23 دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف