بیمارستان سوانح سوختگی شیراز

  • 32 دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف