بیمارستان فارابی مشهد

  • یک دستگاه هواساز به ظرفیت: 9000 CFM