بیمارستان شیروان

  • 22 دستگاه هوارسان و  ایرواشر