دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(بیمارستان 200 تختخوابی)

  • پنج دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 320 تن
  • یک دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 260 تن