بیمارستان امام رضا ارومیه

  • سه دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 285 تن