توسعه سایپا (پروژه طیف سایپا)

  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 18 تن
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 21 تن
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 27 تن
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 32 تن
  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 51,000 M3/hr