لیزینگ ایرانیان

  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 128.3 MBH  
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 224.6 MBH  
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 225.8 MBH  
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 256.5 MBH 
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 258.6 MBH