رستوران مرکزی سایپا کاشان

  • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف