مهرکام خودرو پارس

  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 85.000 M3/hr