نيرو محركه

  • يک دستگاه هوارسان به  ظرفيت هوادهی: 136,000 M3/hr