شركت ايران وانت (گروه بهمن)

  • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت هوا دهی: 85,000 M3/hr
  • چهار دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 204,000 M3/hr