خط 4 مترو تهران

  • هوارسان ایرواشر با ظرفیت هوادهی کل: M3/hr  3,240,000