اداره حمل و نقل و پایانه های استان کرمان

  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت: 51000 M3/hr