سالن رنگ لوکوموتیو سازی گروه مپنا

  • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 130,000 M3/hr