قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 143.3 MBH 
  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 146.4 MBH 
  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 288.8  MBH 
  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 331.3 MBH 
  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 318 MBH
  • یک دستگاه پكيج يوينت به ظرفيت: 342.3 MBH 
  • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف