دانشگاه صنعتی شريف

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: M3/hr 59,500 
  • برج خنک كننده به ظرفيت كل: 2400 تن