صدا و سیما

  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 50 تن
  • دو دستگاه هواساز به ظرفیت های: 33,980 M3/hr و 42,475 M3/hr