فرودگاه قشم

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: 136,000 M3/hr
  • پنج دستگاه چيلر به ظرفيت كل: 600 تن