شرکت مخابرات ایران

  • برج خنک كننده به ظرفيت های مختلف
  • دستگاه هوارسان به ظرفيت های مختلف