بانک مرکزی

  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 175 تن