نهاد ریاست جمهوری

  • يک دستگاه برج خنک کننده به ظرفيت: 240 تن
  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 85 تن