شرکت فرآب (سد کارون 3)

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی:  630,000 M³/hr